بسمی تعالی
اگر بین موجر و مستاجر اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره نامه قید شده و چنانچه اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد
مبلغ اجاره به میزانی است که طرفین تراضی کرده اند یا در عمل پرداخت میشود و چنانچه میزان اجاره بها تعین نشده باشد مطابق مقررات قانون روابط
موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اجاره بها به نرخ معادله روز تعین میگردد.

1-موجر و مستاجر میتوانند در برابر نوسانات قیمت بازار و هزینه های روزمره درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنمایند به شرط انکه:                                                                             اولا:مدت اجاره پایان یافته باشد.
ثانیا:از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه در خصوص تعین یا تعدیل اجاره بها سه سال تمام گذشته باشد.

2-در خصوص چگونگی تعدیل اجاره بها دادگاه از نظر کارشناس استفاده میکند و کارشناس نیز به نرخ عادلانه اجاره بها را تعدیل میکند.حکم دادگاه در خصوص تعدیل اجاره بها قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.موجر و مستاجذ برای تعدیل اجاره بها باید به دادگاه محل وقوع عین مستاجره دادخواست  بدهند و به این درخواست خود کپی مصدق اجاره نامه(در صورت تنظیم اجاره نامه)را ضمیمه کنند و در مواردی که اجاره نامه ای بین طرفین تنظیم نشده،معمولا با انجام تحقیقات محلی ویا استماع شهادت گواهان میتوان رابطه استیجاری ونیز پایان اجاره و...را بدست اورد.دعوی تعدیل اجاره بها نیز از جمله دعاوی غیر مالی است.
3-توافق نسبت به عدم تعدیل اجاره بها ونیز کاهش ان بصورتیکه طرفین نتوانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به اجاره بها را بنمایند صحیح نیست و دادگاه نسبت به ان ترتیب اثر نخواهد داد.مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه یا ظرف مدت 10روز پس از ان اجاره بها را به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت نماید و اگر اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد اجاره بها باید به میزانی که بین انها توافق شده پرداخت شود.
4-اگر بهر عنوان موجر از دریافت اجاره بها خودداذی نمود اجاره بها در صندوق ثبت یا بانکی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین میشود سپرده خواهد شد و مستاجر قبض رسید را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی بود یا اجاره نامه ای در بین نبود انرا با تعیین محل اقامت موجر انرا به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم ورسید دریافت نماید و دفترخانه هم ظرف مدت ده روز بوسیله اداره ثبت محل مراتب رابه موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند تا برای دریافت وجه بع دفترخانه مذبور مراجعه کند.
5-در صورتیکه بین موجر و کسیکه بعنوان مستاجر ملک را در تصرف دارد اجاره نامه ای تنظیم نشده ویا مهلت ان پایان یافته در خصوص تعیین یا تعدیل اجاره بها اختلاف پیش اید طرفین میتوانند به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه اجاره نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق(در صورت تنظیم اجاره نامه قبلی)با رعایت کامل قانون تعین خواهد کرد وپس از قطعیت حکم طرفین مکلفند ظرف مدت یکماه نسبت به تنظیم اجاره نامه برطبق انچه در حکم مشخص شده اقدام نمایند واگر چنین نکنند دادگاه به درخواست یکی از طرفین رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به یکی از دفاتر رسمی ابلاغ وبه طرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند و در صورت تمرد موجر،نماینده دادگاه از طرف وی در دفترخانه حاضر واجاره نامه را برای یکسال تمدید میکند و اگر مستاجر ظرف مدت 15روز از تاریخ مقرر حاضر به امضای ان نشود وعذر موجهی هم نداشته باشد دادگاه با درخواست موجر حکم تخلیه عین مستاجره را صادر میکند.
                                                                                      یاحق                       موفق باشید