بسمی تعالی
ساختمان مسکونی یا اماکن تجاری که به اجاره داده میشوند ممکن است نیاز به تعمیرات کلی یا جزیی داشته باشند که در زیل به حقوق و وظایف هر یک از طرفین قرارداد اجاره می پردازیم:
1-تعمیرات اساسی مکان استیجاری یعنی تعمیراتی که مربوط به اصل بنا و تاسیسات عمده نسب شده در ان مانند باز کردن پنجره نورگیر در دیوار ساختمان یا نصب دروازه برقی برای پارکینگ، دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه یا اسانسور و یا تعویض سیم کشی ساختمان بر عهده مو جر است ولی تعمیرات جزیی مانند تعمیر قفل در ورودی،زدن چسپ اکواریوم بر روی درز های سینک اشپزخانه ویا تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره است مانند نصب توری در و پنجره بر عهده مستاجر میباشد.

البته این تا هنگامی است که طرفین برخلاف ان توافق نکرده باشند.

اگر موجر نسبت به تعمیر اساسی اقدامی بعمل نیاورد،مستاجر باید به دادگاه(یا شورای حل اختلاف)مراجعه کند و اگر موجر تعمیرات مورد نظر را که از سوی دادگاه مقرر شده در مهلت مقرر انجام ندهد مستاجر میتواند با اجازه مقام قضایی تعمیرات را به اندازه متعارف و معمول با نظارت دادگاه انجام دهد.البته مستاجر میتواند از حق فسخ خود استفاده نماید.
2-چنانچه انجام تعمیرات اساسی ضرورت داشته باشد مستاجر حق ممانعت موجر از انجام تعمیرات را ندارد.
موجر به بهانه انجام تعمیرات اساسی حق ایجاد مزاحمت برای مستاجر را ندارد بلکه باید در یک فرصت مناسب و معقول و متعارف اقدام کند.
هنگامی که مستاجر بر اثر خودداری موجر از تعمیرات اساسی و بواسطه رای دادگاه شخصا اقدام به تعمیرات اساسی نماید،مخارج ان حداکثر تا معادل 6 ماه اجاره بها به حساب موجر محاسبه میگردد و می بایست از اجاره بها کسر گردد.
3-موجر حق ندارد جز در مورد تعمیرات اساسی مستاجر را از حق استفاده از برق،اب،گاز... محروم کند.در صورت تخلف،دادگاه فورا و بدون رعایت تشریفات موضوع را رسیدگی خواهد کرد.
اگر مالک قصد فروش ویا رویت خرابی ملک خودداشته باشد مستاجر نمیتواند مانع بشود،در غیر اینصورت موجر حق اقامه دعوی به مراجع قضایی را دارد.
                                                                   موفق باشید                                یاحق