بسمی تعالی
چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که یعد از تنظیم قرارداد برای انها بوجود می اید. از طرفی ضروری است تا به اثار این عقد برای طرفین قرارداد اشاره ای داشته باشیم.
اجاره نامه هم میتواند بصورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم گردد.
1-تعریف عقد اجاره:عقدی است که برابر ان مستاحر مالک منافع مالی میشود که به اجاره او دراید.
2-مدت:در اجاره،مدت اجاره که عبارت است از یکماه،یکسال و...که باید مشخص باشد والا عقد باطل است.
3-موجر:کسی است که مالک بوده ویا از طرف مالک اجازه دارد که ملک را اجاره بدهد.

4-مستاجر:کسی است که ملک را از موجر اجاره میکند.
                                   توجه:
مشخصات طرفین باید دقیقا در قرارداد اورده شود و اگر هر کدام از طرف شخص دیگر تنظیم قرارداد مینمایند باید مدارک موثق(وکالتنامه رسمی)ارائه دهند.
5-عین مستاجره:مورد اجاره باید با مشخصات کامل در قرارداد اورده شود.مثلا:تمامی شش دانگ یک واحد اپارتمان واقع در خ...بمساحت...پلاک ثبتی...با حق استفاده از اب،گاز،برق،تلفن بشماره...و...پارکینگ.
نوع استفاده از عین مستاجره:باید در قراردادقید شود که از عین مستاجره چه استفاده ای میشود،مثلا جهت سکونت،دفتر اداری،دفتر وکالت،ارایشگاه زنانه و...و اگر برای سکونت است تعداد نفرات اورده بشود.
6-اجاره بها:معمولا اجاره بها ماهانه نعین میشود و مبلغی بعنوان پول پیش یا رهن پرداخت میگردد که ضروری است نحوه پرداخت و شماره چکهای رد و بدل شده و...در قرارداد بیاید.
ضمانت اجرای عدم پرداخت اجاره:برای مقابله با عدم پرداخت اجاره موجر میتواند شروطی را بنفع خود در قرارداد بگنجاند.مثلا:در صورت تاخیر بیش از 10 روز در پرداخت اجاره بها موجر میتواند اجاره را فسخ ومورد اجاره را تخلیه نماید.
7-پیش پرداخت:اگر مستاجر مبلغی بعنوان ودیعه،رهن،پیش پرداخت و...به موجر پرداخت، باید در قرارداد قید بشود.
8-شروط قرارداد:هر یک از طرفین میتوانند بر مبنای منافع و امکانات خود شرایطی در قرارداد بگنجانند که در صورت قبول طرفین دارای اثر حقوقی خواهد بود.
مثلا:
الف:مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را به دیگری دارد یا ندارد.
ب:مستاجر موظف است عین مستاجره را سالم وبدون عیب و نقص از موجر تحویل گرفته و تحویل بدهد.
ج:اگر مستاجر قبل از پایان مدت اجاره تمایل به تخلیه داشته باشد موظف است یکماه قبل از ان مراتب را به اطلاع موجر برساند و در قبال ان یکماه اجاره بلاعوض به موجر بپردازد.
                                              توجه:
بهتر است در قرارداد قید شود که مورد اجاره به تصرف مستاجر درامده است.
9-امضاء:قرارداد باید به امضای طرفین و دو نفر شهود یکی برای موجر و یکی برای مستاجر برسد.
                                                          موفق باشید                                        یاحق