بسمی تعالی
برابر اصل 22 قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون میباشد و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده میشود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.


از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف ان میباشد و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری بشود و اجازه ورود به منزل هم نداشته باشد،این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است.

امروزه همه میدانند که مامورین انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون نمیتوانند وارد منزل کسی شوند،لاجرم اگر چنین شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهند شد واگر این امر در شب اتفاق بیفتد حداکثر مجازات اعمال میگردد.
بر طبق ماده62 قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر مامورین انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه باشند دفاع محسوب نمیشود،هرگاه این اشخاص از حدود وظیفه خود خارج شوند وبر حسب ادله و شواهد و قراین بیم ان باشد که عملیات انان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس میشود،در اینصورت دفاع جایز است که باید دفاع متناسب با تجاوز باشد مثلا مامور مرتکب به جرح به پای کسی را نمیتوان به ضرب گلوله از پای دراورد.
در مورد املاک اجاره ای اگرچه موجر،مالک عین مستاجره است وفقط منافع انرا به مستاجر انتقال میدهد اما موجر بدون اذن واجازه مستاجر نمیتواند وارد حریم خصوصی وی گردد و این عمل تخلف و جرم محسوب میگردد،البته اگر مستاجر مانع از بازدید موجر برای مشاهده خرابی یا کسر و رفع و رجوع انها شده و یا ممانعت از فروش ملک توسط مالک گردد مالک میتواند به دادستان مراجعه و طرح دادخواست نموده که در اینصورت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.
                                                                                         موفق باشید                                               یا حق