بسمی تعالی
با نگاهی به آموزه های دینی بدیهی است که رعایت حقوق همسایه از سوی همسایه دیگر واجب بوده است واصولا کسی نمیتواند با ضرر رساندن به دیگری در ملک خود تصرفاتی انجام دهد.گرچه نمیتوان کلیه روابط انسانها را با قانون تنظیم کرد اما با آشنایی نسبی در مورد حدود وحریم همسایه ها نسبت به هم تا حدودی میتوان جلوی برخی اختلافات را گرفت:
1-اگر شاخه درخت همسایه وارد منزل همسایه شد صاحب درخت باید آنرا از همانجا باز گرداند واگر این کار را نکرد همسایه میتواند شاخه درخت را به همان مسیری که درخت در آنجا واقع است بازگرداند واگر چنین چیزی امکان نباشد میتواند آنرا از حد خانه خود قطع کند واگر بجای شاخه،ریشه آن وارد ملک همسایه شد نیز این امر حاکم است و این امر نیاز به اقامه دعوی وکسب اجازه از دادگاه نیست البته بدیهی است در صورت بروز اختلاف(برای مثال صاحب درخت مدعی شود همسایه بیش از حد و حریم خانه خود شاخه را قطع کرده است و...)طرفین حق مراجعه به محاکم قضایی را دارند.
2-برابر ماده 132 قانون مدنی هیچ کس نمیتواند در ملک خود تصرفی ایجاد کند که متعاقب ان خسارتی متوجه همسایه خود گردد مگر تصرفی که بقدر متعارف و به اندازه رفع حاجت ونیاز وی باشدمثلا:

اگر همسایه ای برای نوسازی ساختمان خود را گودبرداری کند ومتعاقب ان خانه همسایه اش ریزش کند،اولا:عمل نوسازی باید برای رفع نیاز یا ضرر از خودش باشد،ثانیا:گودبرداری باید با رعایت مقررات شهرداری وسایر نکات ایمنی صورت گرفته باشد،که در اینصورت حتی اگر این گودبرداری موجب ضرر دیگری شود مسئولیتی نخواهد داشت در غیر اینصورت میبایست کلیه خسارت وضرر و زیان همسایه متضرر را بپردازد.
3-اگر مستاجر در ملک اجاره ای تصرفاتی بیش از حد متعارف بنماید وموجب خسارت به مالک ملک مجاور گردد،مالک ملک مجاور باید علیه مستاجر اقامه دعوی کند اکا اگر خسارت وارده ناشی از شرایط غیر متعارف ساختمان باشد  دراین صورت باید علیه مالک ملک اجاره ای اقامه دعوی کند.
4-چنانچه عمر مفید یک اپارتمان به پایان رسیده باشد وبعضی از مالکین مایل به بازسازی نباشند،مالکین موافق، با تشخیص 3 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری که تایید نموده باشند که عمر مفید ساختمان به پایان رسیده ویا دچار فرسودگی شده است و بیم خطر مالی وجانی میرود،میتوانند با حکم دادگاه،با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکین مخالف نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام کنند و پس از پایان عملیات بازسازی و تایین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه انجام شده،سهم انها را به اضافه اجاره بهایی که برای مسکن انها پررداخت شده را از اموالشان از جمله همان واحد ساخته شده بردارند و در صورت عدم تخلیه واحد از سوی مالک یا مالکین مخالف،با درخواست مدیر یا مدیران مجموعه از مراجع قضایی حکم تخلیه واحد یا واحدهای یاد شده صادر میگردد.
نکته:کارشناسان یادشده در بالا با توافق مالکان و در صورت عدم توافق با درخواست مدیر یا هیئت مدیره وزارت مسکن وشهرسازی انتخاب میگردد.
                                                                                                موفق باشید                                         یا حق